Střelectví ve znovuobnoveném BMSS
Činnost sboru má mnohem delší historii než od roku 1993 – předchůdcem sboru byl Klub vojenské historie z roku 1978.

Začínali jsme postupně pod různými názvy jako KVH, ZO Svazarmu, Muzeum Brno a další na které si teď nevzpomenu. Ustavující schůze se konala 13. 2. 1978, oficiální název zněl Klub vojenské historie při 605. základní organizaci Svazarmu Zbrojovka Brno, Klub Důstojníků a Praporčíků v Záloze

Tento sdružoval široké spektrum asi 25 zájemců o vojenskou historii a střelbu z historických zbraní.

To byl primární zájem. Tehdejší zbrojní zákon neřešil zbraně vyrobené před rokem 1870. Nákup zbraní v zahraničí byl prakticky nemožný, a tak vznikaly vlastní zbraně na základě původních černoprachých předovek. Hodně se používaly různé varianty originálních zbraní systému Lorenz M 1854 a M 1862.

Tehdy nabylo moc možností k zakoupení potřeb pro střelbu z předovek, pomáhali jsme si, jak to šlo.

 Během 3-4 roků byly tyto zbraně ověřeny státní zkušebnou.

 Prvního závodu s historickými zbraněmi jsme se zúčastnili už v roce 1978, oficiálně až 5. 6. 1982 v kategorii "Vojenská puška perkusní" a umístili jsme se na předních místech. Běžně nás cestovalo nočními vlaky do Mladé Boleslavi, Ostravy či Trutnova až 10 členů včetně partnerek a dětí. Mimo vlastní střelbu podle mezinárodních pravidel to byla i společenská událost. 

   Na základě nezměrného úsilí se podařilo 19. 6. 1993 veřejně představit znovu obnovený BMSS v uniformě dle zachovanému originálu z období 1900. Samozřejmě jako ozbrojený sbor jsme potřebovali také odpovídající zbraň. Věděli jsme, že některé podobné spolky zůstaly většinou u předovek, my jsme ale chtěli moderní zbraně odpovídající naší uniformě. To samozřejmě vyžadovalo, aby si členové pořídili zbrojní průkazy, což se nakonec podařilo. Jednalo se o cca 30 pušek. V Brně byla firma Kettner, která nám vyšla vstříc, ale problémem bylo takové množství stejných pušek sehnat. Nejlepší by byla krátká puška Mannlicher M 1895, ale ta nebyla k dispozici. Chtěli jsme zbraň, která sloužila na našem území a tou však nebyla dostupná puška Mosin vz. 1891/30. Nic proti této dobré zbrani. Nakonec jsme získali několik poválečných jugoslávských pušek Mauser vz. 24/52. Je to plnohodnotná zbraň jako naše předválečná puška vz. 24, rozdíl je pouze v upevnění mušky. Takto vystrojeni a vyzbrojeni se až dosud zúčastňujeme různých společenských událostí a střeleckých závodů doma i v zahraničí – Rakousku, Chorvatsku, Německu a Polsku. 

 

František Matyšek

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bývalý  "zámeček"  brněnských ostrostřelců

ve dvoře bytového domu Hybešova 17 v Brně.

Prochází - li návštěvník Starého Brna  počátkem ulice Hybešovy směrem od Nových sadů netuší, že za fasádou celkem běžného činžovního domu s číslem 17 historizující architektury z konce 19. století se nachází ve dvorním traktu budovy roztomilá jednopodlažní  pětiosá historizující stavba.  Po nedávné opravě přímo září opravenou fasádou a nutí nás zeptat se: kdo, k jakému účelu a kdy  postavil  tento domeček - přízemní vilku, rezidenci ostrostřelců, kterou někteří místní nazývají i zámečkem (kterým z architektonického hlediska  rozhodně není, ale v našem vyprávění ho v uvozovkách tak budeme nazývat). Příběh domečku - vilky - zámečku si přečtete v následujících řádcích.

K historii brněnských ostrostřelců (sbor v Brně byl založen 22. 2. 1798) vydal Brněnský městský střelecký sbor, z. s. (BMSS,z. s.)  celkem čtyři sborníky v letech: 2000, 2004, 2008 a 2018. Bohužel o budově ostrostřelců na Starém Brně v nich  údajů pomálu s pár fotografiemi. Ani v jiných běžně přístupných materiálech nikdo blíže historii "naší" budovy ve dvorním traktu na Hybešově ul. č. 17, dříve od roku 1898 na ulici  Wawragasse a ještě před tím na Silniční ulici nestudoval. Je to záležitost spíše památkářsko - topografická než ostrostřelecká, a taky ji ostrostřelci vlastnili poměrně krátkou dobu, tedy hlavní bytovou budovu s nájemními byty z uliční fronty včetně přístavku ve dvoře - spolkové klubovny, který bývá někdy honosně a hovorově nazýván "zámeček".

Ostrostřelecký Podpůrný fond pro vdovy a sirotky po zemřelých členech byl založen, krátce po vzniku sboru, už v roce 1800 a disponoval během let značnou hotovostí a mohl se koncem 19. století odhodlat ke stavbě bytového domu. Má se za to, že bytová budova byla postavena v předposledním desetiletí 19. století s dostavbou dvorního přístavku v pozdějších letech - "zámečku" ostrostřelců - spolkových místností sboru, kteří sem přesídlili z nájemních místností na Zelném trhu č. 10. Přízemní stavba byla v posledním roce devatenáctého století dokončená a slavnostně otevřená 18. srpna 1900 v den císařových 70. narozenin. Začal ihned sloužit ostrostřelcům jako schůzovní místnost s výstavními a společenskými prostorami, a tak bylo do konce monarchie.

 V tympanonu nad vchodem do budovy byl umístěn plastický polepšený znak města Brna z r. 1646 v kartuši, který město užívalo a dodnes je dochovaný a restaurovaný, bohužel dnes bez původního doprovodného textu: "K. K. PRIV. BEWAFF. BÜRGER SCHÜTZEN CORPS" umístěného ve volném pásu fasády nad vchodem. Napravo i vlevo u vchodu stály dva stožáry vlajkoslávy. Sál byl v historickém duchu  vyzdobený střeleckými trofejemi, medailemi a odznaky v tablech. Uvnitř byly  pamětní desky z kararského mramoru zasazené do štukového rámce se jmény velitelů a připomínkou na návštěvu císaře v Brně. Na malém nádvoří uprostřed před "zámečkem" v kruhovém záhonu stála na nízkém pedestalu socha císaře Františka Josefa I. od sochařů Hansmanna a Stürmera, odhalená k císařovým sedmdesátinám 18. srpna 1900, kdy se zároveň otvírala tato budova "zámečku" ostrostřeleckého sboru (obr. č.  ). Sochařská firma měla svůj ateliér na ulici Kiosk 7 a před 12 lety instalovala sochu císaře Josefa II. v parku Lužánkách a dostávala umělecké zakázky od městské rady. Kde socha císaře Fr. Josefa I. z nádvoří na Hybešové ulici skončila po roce 1918, nevíme.

Další své prostory měli ostrostřelci a brněnská střelecká společnost na střelnici v Pisárkách s budovou restaurace, kterou koupili spolu s bývalou valchou a zaniklou papírnou roku 1846. Je to v pisáreckém parku nedaleko muzea Anthropos. Co vše se dálo v "zámečku" na Hybešově během let 1. republiky a okupace  není známo, zřejmě jej ostrostřelci vyklidili a památky na bývalé mocnářství uložili neznámo kde. Víme, že za socialismu v "zámečku" sídlila firma České hudební nástroje, n. p. Kraslice, vč. začleněné bývalé firmy Josef Lídl Brno, vyrábějící už za 1. republiky žesťové hudební nástroje se specializací na vynikající lesní rohy a dvoulesnice. Dle tradice byla v zámečku byla dokonce galvanovna a tavírna olova, kde se prováděly chemické operace při výrobě při výrobě žesťových nástrojů. Firma měla svůj obchod (1904) v paláci "Žďárského kláštera" na Zelném trhu 11 i za socialismu a  kde shodou okolností ve vedlejším domě měli své místnosti do konce 19. století i ostrostřelci. Firma Lídl si  užívala  dlouhodobě své slávy na Zelném trhu i řadu let po sametové revoluci, samozřejmě pod upraveným názvem.

Když "zámeček" počátkem 21. století zůstal opuštěný, uvažoval Brněnský městský střelecký sbor, z. s. jako následník tehdejších ostrostřelců (samozřejmě bez právní následnosti) o pronájmu od správce domu, ale rychle z toho sešlo z důvodu nesnadného přístupu k "zámečku" přes chodbu domu do dvorního traktu a vybydlenosti interiéru a následných finančních nákladů. Uvažovalo se dokonce o zřízení zvláštního vchodu, probouraného z jižní strany do ulice Soukenické, ale i z toho pro administrativní složitost sešlo. Co se v budově dálo potom nevíme. "Zámeček" byl v letech 2008 a 2009 nabízen k prodeji realitní kanceláří a inzerován v Gaute reality za 4,5 milionu korun jako vybydlená prostora - "zámeček" ke zřízení kanceláří. V současné době je majitelkou paní Z. P. ze Starého Brna, ředitelka Justicia Consulting Ltd., která se o "zámeček" vzorně stará a slouží kulturním potřebám a konají se v něm tréninky mažoretek "LILI" ve třech věkových kategoriích. Vlastní bytový dům Hybešova 17 spravuje Společenství vlastníků bytových jednotek.

Celý "zámeček" je uvnitř zrekonstruován, vytápěn, vybaven sociálním zařízením, opravena je venkovní fasáda se žlutým nátěrem a nesoucí v tympanonu dochovaný znak města Brna a jen pod znakem chybí původní německý nápis, který by dokladoval původ budovy. Obdobný text byl i na fasádě bytového domu dnešní Hybešovy 17, a který zkráceně oznamoval sídlo tehdejšího majitele nemovitosti: K. K. PRIV. BEWAFF. BÜRGER SCHÜTZEN CORPS.

Na historické fotografii (obr. č. 1) průčelí domu vidíme po stranách vchodu dvě tabule, zřejmě oznamující, že v domě sídlí mimo brněnských ostrostřelců i Ústředí ostrostřeleckých sborů Rakouska - Uherska. Město Brno mělo v záležitosti ostrostřeleckých sborů v monarchii své výsadní postavení a tamní sbor se těšil od roku 1866 titulem "Císařsko - královský privilegovaný"  ozbrojený měšťanský a střelecký sbor.

Další dochovaná fotografie Josefa Kunzfelda ze sbírek AMB (obr. č. 2) ukazuje záběr z výstavy k dějinám města Brna v roce 1888, kde měla Brněnské měšťanské střelecké společnosti svoji expozici. Vidíme, že stěny ověšeny střeleckými terči a zarámovanými tably se střeleckými odznaky a získanými trofejemi a pohled doplňují terčovnice opřené o výstavní pult a vpravo umístěný nedávno požehnaný prapor Brněnské měšťanské střelecké společnosti (19. 5. 1887).

Další fotografie (obr. č. 3)  ) asi z pozdější doby ukazuje hlavní sál s pamětní deskou velitelů privilegovaného Brněnského ozbrojeného měšťanského střeleckého sboru a se střeleckými terči na stěnách a vlasteneckými nápisy na stěnách samozřejmě v němčině. Poslední dochovaná fotografie (obr. 4) ukazuje nádvoří domu, kde uprostřed stála až do roku 1918 socha císaře. Všechny fotografie jsou ze sbírky ing. Vladimíra Filipa a AMB a děkujeme za svolení k reprodukci na webu BMSS, z. s. Poslední snímek (obr. č. 5) ukazuje současný stav budovy.

Dějiny brněnských "bürgrů" jsou pomalu zapomenuty včetně objektů a střelnic, které používali pro svoje potřeby a kratochvíle i službu vlasti. Jejich největší sláva byla ve 2. polovině 19. století, kdy se těšili značné přízni německého magistrátu Brna i samotné Vídně. Jednou z dochovaných a málo viditelných památek na jejich činnost v Brně, vedle dochované pisárecké střelnice, je zmíněná a opravená dvorní stavba domu na Hybešově ulici 17 sloužící dnes k tréninkům brněnských mažoretek LiLi.

Neznámé zákoutí Brna s dochovanou stavbou "zámečku" s informacemi a výstavkou z minulosti i současnosti brněnských ostrostřelců bylo přístupno veřejnosti při letošní dubnové Open House (13. a 14. 4. 2019).

V. Walter

 

 

Pozn.

Fotografie z Open House 2019 jsou v sekci „Fotogalerie“ „Foto2019“.